ائتلاف اساتید دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی ایران

ائتلافی بزرگ بین اساتید دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی ایران رخ داد.

 

 

 

 

شرح خبر ائتلاف

دکتر شایان عرفانیان و دکتر بهزاد حسین عباسی دو تن از اساتید متخصص حوزه دیجیتال مارکتینگ به سبب افزایش بهره وری آموزشی دست به خلق یک پداگوژی بی نظیر در بخش اموزش بازاریابی اینترنتی زدند.

همچنین همکاری های دو جانبه و مکرر و آزمون های متعدد در جهت روند اجرای این پداگوژی آموزشی منتج به یک ایده جهت ائتلاف مشترک و ایجاد دوره های آموزشی دیجیتال مارکتینگ ، فرایند حضور این دو استاد را با هدف به چالش کشیدن دقیق مسائل و کسب نتیجه عملی مسبب شد.

قابل توجه تمامی دانشگاه ها ، نظر به این ائتلاف، تدریس این دو استاد در زمینه دیجیتال مارکتینگ تنها به صورت مشترک ممکن می باشد.
ائتلاف اساتید دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی ایران

ائتلاف اساتید دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی ایران

چالش های آموزش دیجیتال مارکتینگ در کشور 

نظر به حساسیت بسیار بالا و تغییرات لحظه ای دانش بازاریابی اینترنتی، فضای نامناسبی در بعضی از دوره ها کارگاه ها و سمینار ها توسط مراکز دیگری ایجاد شده است. در ابتدا باید بدانیم علام دیجیتال مارکتینگ یک دانش ثابت یا ایستا نیست و حتی منابع علمی و منشا آموزشی آن نیز یکتا نیست.

بررسی نمونه سرفصل نادرست دیجیتال مارکتینگ 

سرفصل های نادرست دیجیتال مارکتینگ

سرفصل های نادرست دیجیتال مارکتینگ

بررسی نمونه سرفصل صحیح و علمی دیجیتال مارکتینگ

 

 

ModuleTime RequiredDelivered By

 Introduction to Digital Environment

·  Internet Marketing

·  Mobile Marketing

·  Interactive TV and etc.

·  Digital Marketing in Iran

 

۱ hour

 

 

SBU

Digital Marketing Tools & Techniques (with main focus on Iran’s Environment):

·  Websites and CMS (discuss innovative technologies and tools available for web design)

·  Site Security and SSL

·  Search Engine Optimization (SEO) (discuss the topic and focus on issues related to .ir and Iran’s market)

·  Site Structure

·  Page names, tags, description, URLs, HTML, XML, and Anchor Text

·  Website optimization, Image optimization, robots.txt, mobile site indexing, and user-agent format

·  Google webmaster tools and google analytics with focus on Iran’s environment

·  SEO for Mobile Phones

·  Bing Webmaster Tools

·  Local Internet Marketing (focus on Iran’s market for google map, and other engines)

·  Social Media Marketing (discuss  social medias including  Facebook, Facetime, Twitter, and

·  LinkedIn, but focus on the local versions and those widely used in Iran such as Instagram, Facenama, Wathsup and Telegram)

·  Video Marketing (discuss YouTube, but focus on Iranian version Aparat, talk about making easy videos and advertising via SM)

·  Blog and Content Marketing (discuss blog.ir)

·  Promoting website, local business, and RRS feed

·  Email Marketing (mailer)

 

۵ hours

SBU

Day Two

 Digital Marketing Strategy

·  Develop DM Strategy (Linking Digital Marketing Strategy with Marketing Strategy

·  Integration of digital marketing and branding into the whole business

·  B2B, B2C, B2G digital marketing

·  Ecommerce (Start-up companies, Amazon, Alibaba, eBay, Shopify)

 

۱ hour

CBSC/SEEC

 Digital Marketing Tools and Techniques (with main focus on global environment)

·  Public Relation and Media Marketing

·  Pay-Per-Click and Cost Per Click Advertising

·  AdWords Express

·  Google Search Console (google.com/webmasters)

·  Google Analytics (google.com/analytics)

·  Google Trends (google.com/trends)

·  Google Alerts (google.com/alerts)

·  G Suite – the cloud-based office productivity suite

·  Google Shopping Campaigns (google.com/retail/shopping-campaigns)

·  Google Merchant Center (google.com/retail/merchant-center)

·  Google Trusted Stores (google.com/trustedstores)

·  Social Media Marketing and Advertising (with main focus of Facebook, Twitter, Facetime, and LinkedIn)

·  Video Marketing (with main focus on YouTube, discuss ways of making and uploading videos)

۳٫۵ hoursCBSC/SEEC

 Digital Branding and Reputation Management 

·  Listing Management (online presence on hundreds of search engines and channels)

·  Data Cleansing (missing or wrong online info on business)

·  Store Locator (google and tens of other channels)

·  Local and global data management (maps, aps, and search engines)

·  Review Monitoring and Response (real time Facebook, Yelp and etc., review monitoring, control and response)

۱٫۵ hoursCBSC/SEEC


 

نتیجه گیری

دیجیتال مارکتینگ ادغام دو دانش فوق تخصصی بازاریابی و فناوری اطلاعات میباشد.

زمانی که دانش فناوری اطلاعات و MBA تلفیق شوند سرفصل ها همانند نمونه مشابه درج شده جنبه نظری پیدا کرده و از فرمت خود خارج می شوند.

معرفی دکتر بهزاد حسین عباسی

رشد بازاریابی B2B از طریق مارکتینگ شبکه های اجتماعی
حتما بخوانید